OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti B&I journey s.r.o. 
se sídlem Bělěhradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2
IČ: 07881487
DIČ:CZ07881487
zapsané v obchodním rejstříku vedeném  Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka  308911
pro prodej služby prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese  www.banditransfer.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti  B&I journey s.r.o., se sídlem Bělěhradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2 , identifikační číslo: 308911, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 308911 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.banditransfer.cz dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně této služby. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o službách, a to včetně uvedení cen jednotlivéhých služeb. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní společnosti. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Pro objednání služby vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.4.1. objednávané službě (objednávanou službu „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

2.4.2. způsobu úhrady kupní ceny za službu, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávané služby

2.4.3 kupující uhradí cenu za služby pouze bankovním převodem 

2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství, výše kupní ceny) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká za dvou podmínek:

           2.7.1. doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 

           2.7.2. obdržení zaplacené částky na účet prodávajícího

2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. Cena za poskytnuté služby a platební podmínky

3.1. Cenu za poskytnuté služby a případné náklady spojené s přepravou dle kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu:

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího uvedený v objednávce (dále jen „účet prodávajícího“);

3.2. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu za služby společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.3. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před dnem uskutečnění služby kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.7. Případné slevy z ceny za služby poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající  B&I journey s.r.o. je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny za služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

3.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy za poskytované služby, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 obchodních podmínek, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, před uskutečněním služby. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě:

       4.2.1      7 dní před uskutečněním služby - zrušení objednávky zdarma

       4.2.2    72 hodin před uskutečněním služby - prodávající si ponechá 10 % ze zaplacené částky. 

       4.2.3    48 hodin před uskutečněním služby - prodávající si ponechá 20 % ze zaplacené částky. 

       4.2.4    24 hodin před uskutečněním služby - prodávající si ponechá 70 % ze zaplacené částky.

Pro odstoupení od kupní smlouvy informuje kupující prodávajícího telefonicky nebo pomocí elektronické adresy. Prodávající si nárokuje ponechat procentuální část z ceny uvedené v kupní smlouvě dle článku 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4., jako kompenzaci za ušlý zisk. 

4.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím dle podmínek stanovených v bodech 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4., a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve.

4.4. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby která předchází dni poskytnutí služby. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím nebo zajistí adekvátní náhradu pro uskutečnění služby. Prodávající je povinen kupujícího informovat o odstoupení od kupní smlouvy telefonicky nebo pomocí elektronické pošty.

4.7. Je-li společně se službou poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující není povinen prodávajícímu vrátit poskytnutý dárek.

6. Přeprava a dodání služby

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, za řádné dodržení smluvené přepravy. Zejména o včasné přistavení vozidla dle objednávky. 

7.3. Prodávající vždy uvede v objednávce počet přepravovaných osob, datum, čas a místo nástupu, začátek a cíl cesty, cenu za přepravu. 

7.5. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující po zaplacení částky na účet prodávajícího, uzavírá s prodávajícím přepravu na základě předchozí písemné smlouvy (objednávka). V žádném případě nelze sjednat přepravu bezprostředně před zahájením přepravy.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@banditransfer.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. Povinnosti kupujícího při přepravě:

      8.4.1.    Kupující si sám zvolí čas nástupu do vozu. - začátek přepravy

      8.4.2    Kupující nesmí při právě ve vozidle kouřit.

      8.4.2    Kupující nesmí při přepravě konzumovat jídlo ani pití, pokud se nedohodne s řidičem jinak.

      8.4.3    Kupující nese odpovědnost za své zavazadla při nakládání do automobilu a vykládání z automobilu. Sám se přesvědčí o zajištění zavazadel před zahájením přepravy.

      8.4.4    Kupující nesmí záměrně rušit řidiče při jízdě. Nepoužívá elektronické přístroje, které mohou ovlivnit řidiče při jízdě. 

      8.4.5.   Kupující uzpůsobí hlasitost při přehrávání elektronických médií.

      8.4.6.    Při poškození nebo ušpinění automobilu je kupující povinen uhradit náklady na opravu nebo vyčištění do čtrnácti(14) dnů od vystavení faktury. 

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. 9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10. Reklamační řád

10.1. Kupující je povinen se seznámit s reklamačním řádem a obchodními podmínkami před uzavřením smlouvy. Kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

10.1. Při výběru služby je nutné, aby zvolený druh přesně odpovídal potřebám zákazníka. Zákazník před zakoupením služby vezme v úvahu účel přepravy, počet přepravovaných osob a místo nástupu a výstupu přepravy.. Pouze služba dobře zvolené z hlediska funkčního, časového a komfortního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití služby.


10.2. Po celou dobu přepravy je nutné, aby kupující věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům dle bodu 8.4.1 až 8.4.6. 


11. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

11.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu

11.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12. Doručování

12.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

13.2. Volbou práva dle čl. 12.1 obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

13.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

13.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa elektronické pošty info@banditransfer.cz, 
telefon 721 959 776.